Spring til hovedindhold

Patientombuddet

Folketinget har netop vedtaget en række ændringer i klage- og erstatningsloven, således at der nu er et lovmæssigt grundlag for et nyt klagesystem på sundhedsområdet. Med virkning fra den 1. januar 2011 oprettes Patientombuddet, som er en ny statslig styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidig nedlægges Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Lovforslagets bemærkninger indeholder følgende indledning:

”Hovedformålet med lovforslaget er at styrke pa­tien­ternes retsstilling ved en ændring af patientklagesystemet, der giver patienterne bedre klagemuligheder, lettere klageadgang og mulighed for en hurtigere afgørelse af klagesager. Samtidig skal det nye patientklagesystem understøtte, at der i endnu højere grad end hidtil sker en læring i hele sundhedsvæsenet på baggrund af alle patienternes henvendelser.

Lovforslaget indebærer således en forbedring af patienternes klagemuligheder inden for sundhedsområdet. Patienterne vil som noget nyt fremover kunne klage over manglende efterlevelse af visse patientrettigheder vedrørende bl.a. frit og udvidet frit sygehusvalg, kontaktpersonordningen og betaling for sygehusbehandling i udlandet. Det bliver desuden muligt at klage over sundhedsvæsenets faglige virksomhed. Hidtil har det kun været muligt at få taget stilling til, om der er grundlag for at kritisere konkrete sundhedspersoner, men fremover vil patienterne også få mulighed for at få en vurdering af, om sundhedsvæsenets faglige virksomhed samlet set har været kritisabelt, dvs. om der er grundlag for at kritisere behandlingen eller behandlingsforløbet, uanset om konkrete sundhedspersoner kan kritiseres.
Der etableres med lovforslaget en ny myndighed – Patientombudet – der skal behandle og afgøre de nye typer af klager, herunder klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed. Patientombudet skal samtidig fungere som én entydig klageindgang på sundhedsområdet, hvortil alle klager, erstatningskrav m.v. på sundhedsområdet kan indgives.

Klager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed vil fortsat skulle afgøres af et uafhængigt nævn, der benævnes Disciplinærnævnet og afløser det nuværende Patientklagenævn. Samtidig styrkes patientrepræsentationen i nævnet, så der ved behandlingen af konkrete klagesager sikres en ligelig repræsentation af patientrepræsentanter og sundhedsfagligt uddannede repræsentanter i nævnet. Patientombudet skal fremover varetage sekretariatsbetjeningen af nævnet.

Lovforslaget indebærer endvidere, at patienter fremover vil få tilbud om en lokal dialog med regionen, når de klager over en sundhedsperson eller en sundhedsydelse, som regionen helt eller delvis afholder udgifterne til. Tilbuddet om dialog vil således gælde med hensyn til klager vedrørende sygehusydelser og ydelser inden for praksissektoren. Patienten afgør selv, om patienten ønsker at tage imod tilbuddet. Den lokale dialog skal i givet fald gennemføres, inden klagen behandles og inden for 4 uger. Dialogen vil medvirke til en øget lokal læring af patienternes klager, ligesom dialogen vil give mulighed for at søge spørgsmål, der måtte bero på misforståelser, afklaret til alles tilfredshed.

For at styrke grundlaget for læring og skabe mulighed for kortere sagsbehandlingstider foreslås det med lovforslaget, at Patientombudet fremover varetager funktioner, der hidtil har været spredt på flere myndigheder. Patientombudet skal således sekretariatsbetjene Disciplinærnævnet, Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet. Patientombudet vil endvidere overtage Sundhedsstyrelsens opgaver med rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser og embedslægernes del af sagsoplysningen i klagesager. Med samlingen i Patientombudet af både klager og rapporteringer om utilsigtede hændelser skabes der ét centralt overblik over den viden, som ligger i klagesystemet og rapporteringssystemet, så der kan drages fuldt og sammenhængende udbytte af denne viden. Patientombudet får en central rolle med at videreformidle den viden og læring, som kan uddrages af patienternes henvendelser og rapporteringerne af utilsigtede hændelser, med henblik på, at læringen omsættes til bedre kvalitet til gavn for patienterne.”

Patientombuddet dannes ved at sammenlægge sekretariaterne for Patientskadeankenævnet, Lægemiddelskadeankenævnet samt Patientklagenævnet. Hertil kommer, at der overføres årsværk fra Sundhedsstyrelsen til varetagelse af opgaverne med utilsigtede hændelser og til overtagelse af sagsoplysningen fra embedslægerne. Endelig overføres årsværk fra indenrigs- og Sundhedsministeriets departement vedr. international sygesikring. Afdelingschef Steffen Egesborg fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er pr. 1. juli konstitueret som direktør for Patientombuddet.

Læs mere om Patientombuddet og se den vedtagne lov

Revideret 17.11.16 Susanne Rank Lücke